IENS LOGO

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

q-left

องค์กรชั้นนำด้านการให้บริการนวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ระดับประเทศ

q-left

วิศัยทัศน์ (VISION)

พันธกิจ (Mission)

ศูนย์นวัตกรรมและการบริการวิชาการถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประสานงานและสนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาการด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แสวงหารายได้มาสนันสนุนการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

เกี่ยวกับหน่วยงาน (Department overview)

ด้วยในปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และบริการมากมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามามีบทบาทในการให้การบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม และบริการ การสร้างองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

วิศวกรรมศาสตร์ควรมีหน่วยงานรองรับเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ และเป็นแหล่งในการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การฝึกปฏิบัติทางด้านวิศวกรรม ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คล่องตัว ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งในภาครัฐ และเอกชน