IENS LOGO

Dan Abramov

ผู้อำนวยการ

ศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร

ผู้อำนวยการ

วาระดำรงตำแหน่ง 5 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน

Dan Abramov

รองผู้อำนวยการ

อ. ดร. อธิป เหลืองไพโรจน์

Dan Abramov

รองผู้อำนวยการ

นายธนพันธ์ คันธศิริ

Dan Abramov

วิศวกร

นายชยุตม์ ทับนิยม

Dan Abramov

นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)

นางสาวนาตยา ศิริสาร

Dan Abramov

นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)

นางสาวอัจฉรา สุริยา

Dan Abramov

นักวิทยาศาสตร์ (โยธา)

นายเทพนรินทร์ นาหนองตูม

Dan Abramov

นักบัญชี

นางสาวเกศรินทร์ เทียกมา

Dan Abramov

พนักงานฝึกอบรม

นางสาวกิตติยา ขามพิทักษ์

Dan Abramov

พนักงานฝึกอบรม

นายณัฐวุฒิ จันทรคำแพง

Dan Abramov

เจ้าหน้าที่ประสารงานโครงการ

นายพงศธร สมภาร

Dan Abramov

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุภาวดี มอญขาม